Všetobecné obchodné podmienky


POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV OD DOTKNUTEJ OSOBY

(podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 19 Zákona o ochrane osobných údajov)

Všetky použité pojmy majú význam a vymedzenie stanovené zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení (ďalej len „GDPR).

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodné meno: PROMO ACTIVITY s.r.o.
Sídlo: Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO: 35730714
DIČ: 2020210610
IČ DPH: SK2020210610
Zapísaný v Obchodnom registri Bratislava 1, odd.: Sro, vložka č. 15824/B

Tel. č.: 0904 343 203
E-mail: asistentka@promoactivity.com
ďalej len „Prevádzkovateľ“. 

 • Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
 1. A) Účelom spracúvania osobných údajov je: 

1) vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy najmä

- vo vzťahu ku všetkým právnym úkonom a procesom, súvisiacim s uzatváraním zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, vrátane napr. rokovaní o uzatvorení zmluvy, urobenia návrhu na uzavretie zmluvy, jeho odvolanie, odmietnutie alebo iné zaniknutie, zmenu, prijatie alebo odmietnutie takéhoto návrhu aurobenie nového návrhu a pod.,


- stotožnenie alebo overenie totožnosti, najmä či osoba konajúca s Prevádzkovateľom je dotknutou osobou alebo osobou inak oprávnenou konať za dotknutú osobu,


- splnenie prevenčných povinností Prevádzkovateľa, najmä za účelom zistenia spoľahlivosti dotknutej osoby vo vzťahu k uzatváranej zmluve, vychádzajúc z údajov zverejnených na základe právneho predpisu, najmä zo zákonom stanovených verejných registrov alebo evidencií (napr. obchodný vestník, register diskvalifikácií, register úpadcov, centrálny register exekúcií, zoznam daňových dlžníkov, register účtovných závierok a pod.),


- komunikácia medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou v súvislosti s procesom uzatvárania zmluvy, 

2) hodnotenie plnenia záväzkov medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, zmeny alebo úpravy zmluvy alebo jej zánik,

3) uplatňovanie a vymáhanie zmluvných a mimozmluvných práv, nárokov alebo zodpovedností v súvislosti so zmluvou medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

4) bránenie sa Prevádzkovateľa proti nedôvodným, nezákonným alebo nedohodnutým nárokom,

5) preukazovanie a evidencia plnenia v zmluve dohodnutých povinností Prevádzkovateľa, 

6) preukazovanie súladu s právnym predpisom alebo splnenia zákonom určených povinností prevádzkovateľa (najmä v prípade súdnych konaní, správnych konaní, daňových konaní, priestupkových konaní, trestných konaní, v prípade vykonávania štátnej kontroly, dozoru alebo dohľadu, v prípade iných konaní orgánov verejnej moci, verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy na základe právneho predpisu, zameraných voči Prevádzkovateľovi alebo sa priamo dotýkajúcich Prevádzkovateľa). 

 1. B) Spracúvané osobné údaje: 

1) Identifikačné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, štátne občianstvo, 

2) Kontaktné údaje: najmä adresa bydliska, adresa pre doručovanie, adresa sídla / miesta podnikania, telefónne číslo, emailová adresa, kontaktné údaje poverených osôb, 

3) Informácie zo záznamov akomunikácie: komunikácia medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou prostredníctvom elektronických a telekomunikačných zariadení resp. služieb (email, SMS, MMS, fax, telefonický hovor a pod.) a prostredníctvom písomnej komunikácie, 

4) Platobné údaje: bankový účet a údaje potrebné pre platbu alebo jej identifikáciu, platby, údaje z účtovných dokladov a daňových dokladov týkajúcich sa vzťahu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou, 

5) Údaje o bonite / kredibilite: údaje o platobnej disciplíne, platobnej schopnosti, preverenie dlhov alebo záväzkov a uložených sankcií vyplývajúcich z verejných zákonných registrov, 

6) Informácie o využití produktov a služieb Prevádzkovateľa, vrátane informácií o uplatnených nárokoch, 

7) Údaje o plnení: informácie o plnení vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného (predzmluvného) vzťahu alebo mimozmluvného vzťahu (najmä náhrady škody, resp. bezdôvodného obohatenia), história objednávok, plnení, nákupov / predajov, 

8) Audiovizuálne záznamy: v priestoroch Prevádzkovateľa a ich bezprostrednom okolí. 

 1. C) Právnym základom spracúvania osobných údajov, ak nie daný aj iný dôvod je: 

(i.) zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo 

(ii.) opatrenia vykonané pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo 

(iii.) všeobecne záväzné právne predpisy [najmä: ZOOÚ / GDPR, Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.), Obchodný zákonník (č. 513/1991 Z.z.), Zákony upravujúce ochranu spotrebiteľa (napr. č. 250/2007 Z.z., č. 102/2014 Z.z., č. 128/2002 Z.z.), Zákon o elektronickom obchode (č. 22/2004 Z.z.), právne predpisy na úseku účtovníctva a daní (napr. Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., Daňový poriadok č. 563/2009 Z.z., Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. a i.), Zákon o archívoch a registratúrach (č. 395/2002 Z.z.), trestnoprávne predpisy (napr. Trestný zákon č. 300/2005 Z.z., Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb č. 91/2016 Z.z.) procesnoprávne predpisy (napr. Civilný sporový poriadok č. 160/2015 Z.z., Zákon oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov č. 391/2015 Z.z., Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní č. 335/2014 Z.z., Zákon o rozhodcovskom konaní č. 244/2002 Z.z., Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z., Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb., Exekučný poriadok č. 233/1995 Z.z. a i.) a ďalšie, v znení neskorších predpisov]. 

 • Sledované oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Sledovaným oprávneným záujmom Prevádzkovateľa, resp. tretej strany je najmä: 

 • splnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
 • predchádzanie protiprávnemu konaniu a uloženiu sankcií orgánmi verejnej moci, 
 • splnenie prevenčných povinností a opatrení zameraných najmä na ochranu zdravia,života a majetku Prevádzkovateľa a iných osôb, zamedzenie alebo prekazenie protiprávnej činnosti (najmä škodovej alebo trestnej činnosti), 
 • uplatňovanie, preukazovanie a obhajoba práv Prevádzkovateľa, dotknutej osoby alebo tretej osoby, a to ako zmluvných, tak aj mimozmluvných (napr. náhrada škody, inej ujmy, nároky z bezdôvodného obohatenia a pod.), 
 • monitorovanie kamerovým systémom azaznamenávanie komunikácie za účelom prevencie pred protiprávnym konaním, kriminalitou, vznikom škody a možnosťou uplatnenia práv, nárokov a oprávnených záujmov, nad ktorými podstatným spôsobom neprevažuje potreba ochrany osobných údajov. 
 • Identifikácia príjemcu / kategorizácia príjemcu

Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje dotknutej osoby sprostredkovateľom (každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa), v súlade s Čl. 28 a Čl. 29 GDPR a § 34 ZOOÚ, ak títo existujú alebo budú existovať. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v súlade s GDPR a ZOOÚ, v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom v samostatnej písomnej (elektronickej) zmluve alebo inom právnom akte. 

Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú tiež zamestnanci Prevádzkovateľa, osoby vykonávajúce funkcie vorgánoch Prevádzkovateľa, prípadne advokáti alebo iné osoby podliehajúce zmluvnej alebo zákonnej povinnosti mlčanlivosti. 

Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov. 

Za príjemcu sa nepovažujú orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu. 

 • Informácia o zamýšľanom prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. 

 • Doba uchovávania osobných údajov / kritéria určenia

Osobné údaje dotknutej osoby uchováva Prevádzkovateľ iba po dobu potrebnú na účel, na ktorý boli získané a na všetky ostatné účely ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, s cieľom dodržať zásady a princípy spracúvania osobných údajov stanovené GDPR a ZOOÚ. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby vymaže alebo ich nezvratne anonymizuje bez zbytočného odkladu hneď potom, ako 

 • zaniknú alebo sa stanú nevymožiteľnými všetky práva, nároky, povinnosti a záväzky z jeho vzťahu s dotknutou osobou, 
 • zaniknú povinnosti Prevádzkovateľa na ich spracúvanie stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 
 • zanikne iný oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ich spracúvaní (napr. ukončenie výkonu kontroly, dozoru, dohľadu alebo príslušného konania pred orgánom verejnej moci), podľa toho, čo nastane neskôr. Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje spracúvané, pokiaľ touto informáciou už nedisponuje.
  Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané Prevádzkovateľom výlučne na základe súhlasu dotknutej osoby (ak sa neuplatnia dôvody spracúvania podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) až f) GDPR ani § 13 ods. 1 písm. b) až f) ZOOÚ), Prevádzkovateľ spracúva len počas platnosti súhlasu dotknutej osoby alebo do jeho odvolania. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje, s ktorými sa dostal do styku náhodne na žiaden účel a pokiaľ je to možné, dotknutú osobu o uvedenom informuje a jej osobné údaje vymaže.  • Práva dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa netýkajú
 1. A) Prístup k osobným údajom 

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom podľa Čl. 15 GDPR a § 21 ZOOÚ. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o: 

 • účele ich spracúvania, 
 • kategórii spracúvaných osobných údajov, 
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté (najmä opríjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii), ak je to možné, 
 • dobe ich uchovávania alebo kritériách jej určenia, 
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
 • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, 
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania (najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu), 
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, oktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb. 

 1. B) Oprava osobných údajov 

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi opravu osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch, len ak to dotknutá osoba požaduje. 

 1. C) Vymazanie osobných údajov 

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na ich výmaz, ak: 

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 
 • dotknutá osoba odvolá súhlas (podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) ZOOÚ), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (t.j. podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) až f) GDPR ani § 13 ods. 1 písm. b) až f) ZOOÚ), 
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov (podľa Čl. 21 ods. 1 GDPRalebo § 27 ods. 1 ZOOÚ) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov (podľa Čl. 21 ods. 2 GDPR alebo § 27 ods. 2 ZOOÚ), 
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo 
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 ZOOÚ).

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia v zmysle GDPR a ZOOÚ na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. 

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné: 

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, 
 2. b) na splnenie povinnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, 
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (v súlade s Čl. 9 ods. 2 písm. 

h), i) a Čl. 9 ods. 3 GDPR a § 16 ods. 2 písm. h) až j) ZOOÚ

 1. d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel (podľa Čl. 89 ods. 1 GDPR a § 78 ods. 8 ZOOÚ), ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie osobných údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo 
 2. e) na uplatnenie právneho nároku. 

Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi vymazanie osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch, len ak to dotknutá osoba požaduje. 

 1. D) Obmedzenie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: 

 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 
 2. b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 
 3. c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo 
 4. d) dotknutáosobanamietaspracúvanieosobnýchúdajovpodľaČl.21ods.1GDPRalebo § 27 ods. 1 ZOOÚ, ato až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 

Prevádzkovateľ oznámi príjemcovi obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o príjemcoch, len ak to dotknutá osoba požaduje. 

 1. E) Namietanie spracúvania osobných údajov 

Dotknutá osoba je oprávnená namietať spracúvanie osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa Čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) ZOOÚ vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. 

Prevádzkovateľ dotknutú osobu výslovne upozorní na práva podľa tohto písmena v zmysle vyššie uvedeného najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informáciu o tomto práve uvedie jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. 

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, zdôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa Čl. 89 ods. 1 GDPR a § 78 ods. 8 ZOOÚ. 

 1. F) Prenosnosť osobných údajov 

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak: 

 1. a) sa osobné údaje spracúvajú podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a), b) alebo Čl. 9 ods. 2 písm. a) § 13 ods. 1 písm. a), b), § 16 ods. 2 písm. a) ZOOÚ a 
 2. b) spracúvanieosobnýchúdajovsavykonávaautomatizovanýmiprostriedkami. 

Uplatnením práva na získanie osobných údajov a ich prenesenie nie je dotknuté právo podľa Čl. 17 GDPR a § 23 ZOOÚ a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb. 

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi. 

 • Právo odvolať svoj súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila (odvolanie súhlasu je také jednoduché ako jeho poskytnutie).
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase (resp. vychádzajúceho zo súhlasu) pred jeho odvolaním. 

Odvolanie súhlasu dotknutej osoby nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe Čl. 6 ods. 1 písm. b) až f) GDPR alebo § 13 ods. 1 písm. b) až f) ZOOÚ. 

 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených v GDPR alebo ZOOÚ je oprávnená podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Vzor návrhu uverení Úrad na jeho webovom sídle. 

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených v GDPR alebo ZOOÚ je oprávnená podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Vzor návrhu uverení Úrad na jeho webovom sídle. 

Návrh na začatie konania musí obsahovať: 

 1. a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, 
 2. b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, 
 3. c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, 
 4. d) dôkazynapodporutvrdeníuvedenýchvnávrhu, 
 5. e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa GDPR alebo druhej časti druhej hlavy ZOOÚ, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. Prevádzkovateľ odporúča pre riadne a včasné uplatnenie práv v konaní pred Úradom využitie najmä právnych služby advokáta (nie je nevyhnutné). 
 • Informácie o požiadavke na poskytnutie osobných údajov, o povinnosti poskytnúť osobné údaje a možnýchnásledkoch neposkytnutia

Dotknutá osoba nemá zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ však neposkytne plnenie: 

 1. anonymnej osobe,
 2. dotknutej osobe, ktorá mu neposkytla pravdivé, úplné alebo bezchybné osobné údaje, potrebné pre plnenie,
 3. dotknutej osobe, ktorá mu neposkytne jej osobné údaje, potrebné pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy,
 4. dotknutej osobe, ktorá mu neposkytne jej osobné údaje, bez ktorých sa nemôže stať zmluvnou stranou, resp. ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy.


Následkom neposkytnutia alebo vadného poskytnutia osobných údajov je primárne odmietnutie uzatvoriť zmluvu, odmietnutie plnenia Prevádzkovateľom, uplatnenie nárokov Prevádzkovateľa zo zmluvy alebo právneho predpisu, možnosť začať konanie v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. podať žalobu, oznámenie o priestupku, trestné oznámenie a pod.). 

 • Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

U Prevádzkovateľa neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania. 

 • Zmena účelu spracúvania osobných údajov oproti účelu, na ktoré boli zákázané

Prevádzkovateľ, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa Čl. 13 ods. 3 GDPR a § 19 ods. 3 ZOOÚ. 

 • Neuplatnenie poskytovania informácii

Článok 13 ods. 1 až 3 GDPR a § 19 ods. 1 až 3 ZOOÚ sa neuplatňujú v rozsahu, v akom boli informácie dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov. 

V Bratislave 10.2.2020